Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over BNP Paribas Cardif en over de door haar ontplooide activiteiten en is niet bedoeld als een advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Een volledig beeld van alle productkenmerken leest u in de toepasselijke algemene verzekeringsvoorwaarden.

BNP Paribas Cardif besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. BNP Paribas Cardif behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. BNP Paribas Cardif is niet aansprakelijk voor onjuistheden en onvolledigheden in de op de website aangeboden informatie.
 

Functioneren van deze website

BNP Paribas Cardif garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. BNP Paribas Cardif aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. BNP Paribas Cardif behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beĆ«indigen.
 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij BNP Paribas Cardif of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BNP Paribas Cardif.
 

Virussen

BNP Paribas Cardif garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.