Ik ben niet tevreden over de behandeling of uitkomst van mijn klacht. Wat kan ik doen?

Wij behandelen uw klacht zo goed mogelijk. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u uw klacht sturen naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan digitaal via ‘Mijn KiFiD’ of door een brief te sturen naar Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Hebben wij niet op uw klacht gereageerd? Dan hebt u vanaf het moment dat u uw klacht bij ons indiende, een jaar de tijd om naar het KiFiD te gaan. Ontving u wel een beslissing en bent u het met die beslissing niet eens? Dan hebt u, vanaf de dag dat wij u onze beslissing stuurden, drie maanden de tijd om uw klacht bij KiFiD in te dienen. U kunt ook altijd bellen met het KiFiD: 070 333 8 999. Meer informatie vindt u op de website www.kifid.nl. Daarnaast hebt u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens

Ik heb een tuchtrechtelijke klacht, wat kan ik doen?
Het tuchtrecht gaat over het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van onze dienstverlening. Het is bedoeld om u, als consument, te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van ons als verzekeraar. Op https://tuchtraadfd.nl/reglement/ vindt u het regelement van de Tuchtraad. Hierin staat beschreven wie met welke soort klachten terecht kan bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën).

Over het algemeen kunnen consumenten niet rechtstreeks klagen bij de Tuchtraad. Ook tuchtrechtelijke klachten nemen wij eerst intern in behandeling. Bent u niet tevreden over de uitkomst? Dan kunt u ook met een tuchtklacht binnen drie maanden naar het KiFiD. Dient u een klacht over ons in bij het KiFiD en heeft die klacht (voor een deel) betrekking op tuchtrecht? Dan verwijst het KiFiD (dat deel van) de klacht door naar de Tuchtraad. Het KiFiD informeert u hierover.